عاشقی
259 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

چو رسی به طور سینا (ارنی*) مگو و بگذر
که نیرزد این تمنا به جواب (لن ترانی*)
چو رسی به طور سینا ارنی بگو و مگذر
چه خوش است از او جوابی چه تری چه لن ترانی
سحر آمدم به کویت که ببینمت نهانی
ارنی نگفته گفتی،صد هزار لن ترانی
نه تری نه لن ترانی نه ترانه ای که خوانی
چو رسی به طور سینا، همه از توان برانی
ارنی بگوید آنکس که تو را ندیده باشد
تو که با منی همیشه دگر این چه لن ترانی؟
همه عمر در سجودم سّر انوار تو جویم
که اگر بیابمش به وگرم که نه تو دانی
ناصری تو راه حق رو تا رسی به آن مقامی
شنوی ز او جوابی انظر یا عبدی و ارانی